Бланк р чного плану

бланк р чного плану

Затверджуються в ід пов ід н і плани, граф і ки, заходи директором ЗНЗ. Загал ьні засади Шк ільну концептуальну модель Криву ші вського НВК спрямовано на створення сприятливих умов для оздоровления член і в шк іл ьного колективу, збереження життя і зм іц нення здоров'я учн і в, зменшення захворюваност і серед школяр і в та пі двищення р і вня ї хньо ї ф і зично ї і розумово ї працездатност і , усшшност і та якост і знань на основ і всеб і чного розвитку особистост і ; формування та розвиток ф і зично, псих і чно, со ці ально і морально здорово ї особистост чі з і ст ій кими переконаннями та системою знань про основи культури здоров'я і здоровий спос і б життя. Усі ці напрями й лягли в основу науково-методичної проблеми школи, яка організовує, робить цілісним увесь комплекс форм, являючи собою своєрідний системо - визначальний чинник. При цьому було враховано здоров'я наших учнів, екологічний стан села, рівень професійної компетентності педагогічних працівників. Це навчальн і сем і нари-практикуми з використанням ін терактивних форм і метод і в навчання. У пер іо д м і ж конференц і ями ії функ ції викону є рада школи, яка вир і шу є в т ому ч ислі страте гі чн і питан н я, пов'яза ні з охороною та збереженням здоров'я учн і в, пропагандою здорового способу життя.І центром цієї системи ма є стати науково-методична проблема. Орга ні за ці я оздоровчо-осв і тнього процесу 4. Науково-дослідну роботу учнів ШСЗ орга ні зують у т іс ному зв'язку з вихованням уч ні всько ї молод і за наступними напрямами: - валеоло гі чне виховання; - еколо гі чне виховання; - художньо-естетичне та моральн е виховання; - ф і зичн е виховання; - трудове виховання; - превентивне виховання; - родинно- сі мейне виховання.

Бланк р чного плану - избранию

Нин і перед школою поста є завдання не лише забезпечити певний стандарт знань і р і вень вихованост і випускника, а й виконання функ ці й, як і р а ні ше були абсолютн и м пр іо р и тетом держави, а саме: турбота про стан здоров'я вс і х учасни кі в навчально-виховного процесу і насамперед уч ні в. Осво є н н я методики орган і зац ії проблемно ї теми. Опанування теоретичного матер і алу. По-перше, це актуальність проблеми для педагогічного колективу.

Сего приимите: Бланк р чного плану

6 КЛАСС СОЧИНЕНИЕ МОЙ ЭКО МИР Для лабораторных работ по физике исаченкова 8 класса ответы как делать
Сочинение на тему место современной россии в мире 960
ТВОРЧЕСТВО И.А.БУНИНА СОЧИНЕНИЕ Программа духовно - нравственного воспитания презентация в начальной школе
бланк р чного плану

Запись опубликована в рубрике Офисные программы. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

5 комментариев: Бланк р чного плану

 1. ambirus.ru говорит:

  Вот этот вот камень, который валяется у меня под окном; или вот эту вот воду, которая протекает в ближайшем ручье около моего сада

 2. Aforex говорит:

  При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами

 3. alex0721 говорит:

  Раскрывается в беседе и подробнейшая топография загробного мира с его страшными реками и пропастями

 4. aksystems говорит:

  В этот день писатель прилетел в Магадан из США, где он жил с 1974 года после изгнания из СССР

 5. AngelNet говорит:

  В конце презентации вас ждёт чтение готских текстов, в процессе которого вы наверняка почувствуете радость узнавания — ведь как бы сильно ни изменились другие германские языки, всё-таки большую часть готских слов вы сможете узнать, пользуясь своим знанием английского или немецкого языка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>